Contact Us

เริ่มต้นกำหนดทิศทางธุรกิจ ด้วยข้อมูลในมือคุณ ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ
ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล ด้วยเทคโนโลยี Big data

ที่อยู่บริษัท
ชั้น 6 อาคารเคเอกซ์ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
ชั้น 6 อาคารเคเอกซ์ 110/1
ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
ติดต่อเพื่อรับทราบบริการของเรา
ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเรา

Discover hidden opportunities
within your data.

Discover hidden opportunities within your data.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.