Solution

Data
Archiving-House

เปลี่ยนการทำ Data Archiving ให้ไม่ใช่แค่เก็บข้อมูล แต่นำข้อมูลมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ
Overview
Blendata Enterprise ปฏิวัติโซลูชัน Data Archiving ให้เป็นมากกว่าแค่การเก็บข้อมูลถาวร แต่สามารถนำข้อมูลที่ถูกเก็บไว้โดยไม่ได้ใช้งานไปต่อยอดสำหรับทำ Big data เพื่อใช้ประโยชน์กับธุรกิจในด้านต่าง ๆ ได้อย่างคุ้มค่า ด้วยฟังก์ชันที่สามารถค้นหาข้อมูลมหาศาลและนำข้อมูลไปใช้งานได้ทันที พร้อมสร้าง Dashboard เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเขียนโค้ด รวมทั้งสามารถทำ Data Archiving ควบคู่กับการทำ Big Data Warehouse และ Data Lake ไปในตัวได้อีกด้วย ตอบโจทย์ทุกองค์กรที่ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจ

“ปฏิวัติโซลูชัน Data Archiving ให้สามารถต่อยอดเป็น
Data Warehouse หรือ Data Lake ได้ในตัว พร้อมค้นหาข้อมูลระยะยาวได้ในหลักวินาที”

“ปฏิวัติโซลูชัน Data archiving
ให้สามารถต่อยอดเป็น Data
warehouse หรือ Data lake
ได้ในตัว พร้อมค้นหาข้อมูล
ระยะยาวได้ในหลักวินาที”

จัดเก็บข้อมูลระยะยาว (Archive) ได้โดยตรงจากหลากหลายแหล่ง

สามารถรวบรวมข้อมูลที่ต้องการใช้งานได้จากหลายแหล่ง ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ไม่ว่าจะเป็น Databases, Flat files หรือ Logs ก็ตาม สามารถสำเนาข้อมูลจากต้นทางมาเก็บไว้ที่แพลตฟอร์มได้แบบอัตโนมัติโดยการตั้งค่าด้วยตนเอง ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ Big data ในรูปแบบ Open formats ที่สนับสนุนการบีบอัดข้อมูลให้เล็กลงได้ถึง 2-15 เท่า (เมื่อเทียบกับข้อมูลต้นฉบับ) เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล อีกทั้งด้วยสถาปัตยกรรมแบบแยกหน่วยประมวลผลและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Decoupling compute & storage) จึงทำให้สามารถเลือกใช้หน่วยจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่หรือจากผู้ผลิตชั้นนำและยืดขยายได้อย่างอิสระ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

จัดเก็บข้อมูลระยะยาว (Archive) ได้โดยตรงจากหลากหลายแหล่ง

จัดเก็บข้อมูลระยะยาว (Archive) ได้โดยตรงจากหลากหลายแหล่ง

สามารถรวบรวมข้อมูลที่ต้องการใช้งานได้จากหลายแหล่ง ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ไม่ว่าจะเป็น Databases, Flat files หรือ Logs ก็ตาม สามารถสำเนาข้อมูลจากต้นทางมาเก็บไว้ที่แพลตฟอร์มได้แบบอัตโนมัติโดยการตั้งค่าด้วยตนเอง ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ Big data ในรูปแบบ Open formats ที่สนับสนุนการบีบอัดข้อมูลให้เล็กลงได้ถึง 2-15 เท่า (เมื่อเทียบกับข้อมูลต้นฉบับ) เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล อีกทั้งด้วยสถาปัตยกรรมแบบแยกหน่วยประมวลผลและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Decoupling compute & storage) จึงทำให้สามารถเลือกใช้หน่วยจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่หรือจากผู้ผลิตชั้นนำและยืดขยายได้อย่างอิสระ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

ต่อยอดข้อมูลที่ถูกจัดเก็บแบบถาวรให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น พร้อมค้นหาข้อมูลได้ทันที

Blendata Enterprise คือ Big data platform ที่เปรียบเสมือนการทำ Data Archiving ควบคู่กับการทำ Big Data Warehouse และ Data Lake ไปในตัว ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลในหน่วยความจำแบบคู่ขนานที่รองรับการใช้ข้อมูลปริมาณมหาศาล ไม่ใช่เพียงแค่การจัดเก็บ แต่มาพร้อมฟังก์ชันที่สามารถสืบค้น (Query) วิเคราะห์ (Analysis) นำข้อมูลออกไปใช้งาน (Export) พร้อมทั้งสร้าง Dashboard เพื่อต่อยอดการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย (Visualization & Dashboard) รวมถึงรองรับฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับเขียนข้อมูลที่ต้องการ กลับไปยัง Database ต้นทางหรือ Database ใหม่ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ต่อยอดข้อมูลที่ถูกจัดเก็บแบบถาวรให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น พร้อมค้นหาข้อมูลได้ทันที

ต่อยอดข้อมูลที่ถูกจัดเก็บแบบถาวรให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น พร้อมค้นหาข้อมูลได้ทันที

Blendata Enterprise คือ Big data platform ที่เปรียบเสมือนการทำ Data Archiving ควบคู่กับการทำ Big Data Warehouse และ Data Lake ไปในตัว ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลในหน่วยความจำแบบคู่ขนานที่รองรับการใช้ข้อมูลปริมาณมหาศาล ไม่ใช่เพียงแค่การจัดเก็บ แต่มาพร้อมฟังก์ชันที่สามารถสืบค้น (Query) วิเคราะห์ (Analysis) นำข้อมูลออกไปใช้งาน (Export) พร้อมทั้งสร้าง Dashboard เพื่อต่อยอดการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างง่ายดาย (Visualization & Dashboard) รวมถึงรองรับฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับเขียนข้อมูลที่ต้องการ กลับไปยัง Database ต้นทางหรือ Database ใหม่ได้ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบยืดหยุ่น

โซลูชัน Data Archiving ของเรา ไม่ใช่การผูกกรรมสิทธิ์การให้บริการไว้เฉพาะที่ Blendata เท่านั้น แต่เป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Open formats โดยไม่ผูกกรรมสิทธิ์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถกู้คืนข้อมูลเดิมเจาะจงเนื้อหาได้ถึงระดับ Row รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปจัดเก็บไว้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น MongoDB หรือ Cassandra ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

ระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบยืดหยุ่น

ระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบยืดหยุ่น

โซลูชัน Data Archiving ของเรา ไม่ใช่การผูกกรรมสิทธิ์การให้บริการไว้เฉพาะที่ Blendata เท่านั้น แต่เป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Open formats โดยไม่ผูกกรรมสิทธิ์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถกู้คืนข้อมูลเดิมเจาะจงเนื้อหาได้ถึงระดับ Row รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปจัดเก็บไว้ในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น MongoDB หรือ Cassandra ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

“นำข้อมูลที่ถูกเก็บไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
ไปต่อยอดสำหรับทำ Big data
เพื่อใช้ประโยชน์กับธุรกิจได้ในหลายด้าน”

“นำข้อมูลที่ถูกเก็บไว้โดยไม่ได้ใช้งาน ไปต่อยอดสำหรับทำ Big data เพื่อใช้ประโยชน์กับธุรกิจได้ในหลายด้าน”

Relate Contents

อัพเดทความรู้เกี่ยวกับ Big data การวิเคราะห์ข้อมูล เทรนด์ และข่าวสารที่น่าสนใจ

ข้อดีของการทำ Hyper-Personalization ในยุคที่ ‘ข้อมูล’ คือแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ยุคดิจิทัลคือยุคที่ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงโลกทั้งใบเข้าด้วยกัน ข้อมูลมหาศาลนั้นสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์กับธุรกิจได้อย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือการทำ Hyper-Personalization ที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้จำนวนมากขึ้น พร้อมสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้มากกว่าเดิม และยังเป็นเทรนด์ที่มาแรงที่สุดในสองสามปีที่ผ่านมา นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ จะสามารถยกระดับธุรกิจสู่ศักยภาพที่เหนือกว่าด้วยการใช้ประโยชน์จาก ‘ข้อมูล’
ข้อดีของการทำ Hyper-Personalization ในยุคที่ ‘ข้อมูล’ คือแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ยุคดิจิทัลคือยุคที่ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงโลกทั้งใบเข้าด้วยกัน ข้อมูลมหาศาลนั้นสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์กับธุรกิจได้อย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือการทำ Hyper-Personalization ที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้จำนวนมากขึ้น พร้อมสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้มากกว่าเดิม และยังเป็นเทรนด์ที่มาแรงที่สุดในสองสามปีที่ผ่านมา นี่จึงเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ จะสามารถยกระดับธุรกิจสู่ศักยภาพที่เหนือกว่าด้วยการใช้ประโยชน์จาก ‘ข้อมูล’
Blendata จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ มุ่งยกระดับการศึกษาไทยด้าน Big Data และ AI สู่ความยั่งยืนยุคดิจิทัล
เบลนเดต้า (Blendata) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าสร้างบุคลากรและนวัตกรรมด้าน Big Data และ AI ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ เชื่อมโยงกับภาคการศึกษา ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนโครงการวิทยานิพนธ์และโครงการวิจัย จัดบรรยายเพื่อแบ่งปันความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา เปิดโอกาสให้เข้าทำงาน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและทุนการศึกษา มุ่งยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี Big Data และ AI สู่การสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล
Blendata จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ มุ่งยกระดับการศึกษาไทยด้าน Big Data และ AI สู่ความยั่งยืนยุคดิจิทัล
เบลนเดต้า (Blendata) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าสร้างบุคลากรและนวัตกรรมด้าน Big Data และ AI ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ เชื่อมโยงกับภาคการศึกษา ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนโครงการวิทยานิพนธ์และโครงการวิจัย จัดบรรยายเพื่อแบ่งปันความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา เปิดโอกาสให้เข้าทำงาน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและทุนการศึกษา มุ่งยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี Big Data และ AI สู่การสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล
แค่ใช้ Data ก็รู้ใจลูกค้ามากกว่าเดิม ยกระดับธุรกิจด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบ Hyper-Personalization
เนื่องจากผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและเวลาเป็นอย่างมากมาย ทำให้เกิดความต้องการสูงต่อการตลาดที่นำเสนอประสบการณ์ที่ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล (Personalized) และอาจทำให้ความพึงพอใจของผู้บริโภคลดลงหากแบรนด์หรือร้านค้าพยายามส่งแคมเปญหรือแนะนำสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
แค่ใช้ Data ก็รู้ใจลูกค้ามากกว่าเดิม ยกระดับธุรกิจด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบ Hyper-Personalization
เนื่องจากผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและเวลาเป็นอย่างมากมาย ทำให้เกิดความต้องการสูงต่อการตลาดที่นำเสนอประสบการณ์ที่ปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล (Personalized) และอาจทำให้ความพึงพอใจของผู้บริโภคลดลงหากแบรนด์หรือร้านค้าพยายามส่งแคมเปญหรือแนะนำสินค้าที่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

Relate Contents

อัพเดทความรู้เกี่ยวกับ Big data การวิเคราะห์ข้อมูล เทรนด์ และข่าวสารที่น่าสนใจ

เริ่มต้นกำหนดทิศทางธุรกิจ
ด้วยข้อมูลในมือคุณ
เริ่มต้นกำหนด
ทิศทางธุรกิจ ด้วย
ข้อมูลในมือคุณ
ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล ด้วยเทคโนโลยี Big data

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.