Month: May 2022

เปิด 4 ความท้าทายบริหารจัดการ Big Data ของธุรกิจไทย แนะแนวทางก้าวพ้นอุปสรรค เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

จากประสบการณ์ด้านการเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data และการทำงานร่วมกับธุรกิจมากมายในประเทศไทยมากกว่า 7 ปี…

Read More

ทำความรู้จัก Data Analytics ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ พร้อม 4 รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร

Data Analytics คือการนำข้อมูลที่มีอยู่มาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน…

Read More

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.