Why Big Data is More Painful than Stepping on a Lego ความท้าทายในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องก้าวข้าม

Why Big Data is More Painful than Stepping on a Lego ความท้าทายในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องก้าวข้าม

April 1, 2022

       ในช่วงปี 2019 ‘Big Data’ คือคำยอดฮิตที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกธุรกิจ แต่จากสถิติของ Google Trend ในปี 2022 พบว่าคำค้นหาเกี่ยวกับหัวข้อ Big Data ในประเทศไทยลดลงเป็นอย่างมากในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในทางกลับกันการนำ Big Data ไปปรับใช้จริงของภาคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่กำลังเริ่มต้นขึ้นแสดงให้เห็นว่า Big Data ไม่ใช่แค่เทรนด์ใหม่อีกต่อไป แต่กลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและเป็นหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนองค์กรแบบเก่าให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
       Big Data คือข้อมูลมหาศาลที่ถูกรวบรวมจากหลายแหล่งที่มา (Data Source) และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการทำธุรกรรมของลูกค้า ข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้า ข้อมูลการทำงานของเครื่องจักร ข้อมูลการเข้าใช้บริการ รวมไปถึงข้อมูลพนักงานภายในองค์กร โดยข้อมูลเหล่านี้คือข้อมูลที่รอการนำไปต่อยอด ผ่านการวิเคราะห์และประมวลผลโดยเทคโนโลยีหรือระบบอัตโนมัติ ซึ่ง Big Data ถือเป็นเทคโนโลยีที่สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับองค์กรในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นช่วยยกระดับระบบการทำงานในรูปแบบเดิม ๆ ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยในการตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ ช่วยสร้างการเติบโตทางรายได้ ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และพประโยชน์ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย สอดคล้องกับข้อมูลสถิติของ NewVentage Partners ปี 2022 พบว่า 92% ของบริษัทกล่าวว่าได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการลงทุนใน Big Data and AI

       ปัจจุบัน Big Data ถูกนำไปใช้ในแทบจะทุกธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคม สุขภาพ ยานยนต์ น้ำมันและก๊าซ รวมถึงธุรกิจค้าปลีก แต่ในขณะเดียวกันหลายองค์กรยังต้องเผชิญกับ Pain Points และปัญหาในการทำ Big Data ที่ทำให้ไม่สามารถผลักดันโปรเจค Big Data ให้ประสบความสำเร็จได้

       ปัญหาที่ 1: การลงทุนด้าน Big Data มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
       จากการสำรวจผู้บริหารระดับสูง โดย NewVantage Partners ปี 2019 พบว่า 55% ของบริษัทกล่าวว่าการลงทุนใน Big Data และ AI ต้องใช้เงินมากกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ สอดคล้องกับองค์กรในประเทศไทยที่มีการลงทุนค่อนข้างสูงในการทำ Big Data ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Big Data โดยเฉพาะ บวกกับขั้นตอนการจัดการ Big Data แบบเดิมที่ซับซ้อน ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนของ Software และ Hardware ที่สูงตามไปด้วย ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยรวมของทั้งโครงการ (Total cost of ownership) ทำให้การทำ Big Data ถูกจำกัดอยู่แค่องค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น

       ปัญหาที่ 2: วัฒนธรรมองค์กร บุคลากร และขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร คือปัจจัยหลักที่ทำให้การทำ Big Data ไม่ประสบความสำเร็จ
       จากข้อมูลสถิติของ NewVantage Partners ปี 2022 ชี้ให้เห็นว่าบริษัทต่าง ๆ ถึงจุดอิ่มตัวและมั่นใจในความสามารถในการใช้ข้อมูลของตนเองแล้ว แต่ในปี 2022 มีเพียง 27% ของบริษัททั้งหมดที่สร้าง “องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” สำเร็จ และ 19% ของบริษัททั้งหมดสร้าง “วัฒนธรรมการนำข้อมูลมาใช้ช่วยตัดสินใจทางธุรกิจ“ สำเร็จ นอกจากนี้ NewVentage Partners ได้ระบุเพิ่มเติมว่าอุปสรรคทางวัฒนธรรมองค์กรยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล โดย 91.9% ของผู้ตอบแบบสำรวจระบุว่านี่เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่
       จากตัวเลขสถิติทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีไม่ใช่อุปสรรคในการ Big Data อีกต่อไป แต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคโดยแท้จริง กลับเป็นปัจจัยที่เกิดจากวัฒนธรรมขององค์กร บุคลากร และขั้นตอนการทำงานภายในองค์กร เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังขาดความรู้ความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ และอาจยังคุ้นชินกับระบบการทำงานแบบเดิม ๆ รวมถึงการใช้ข้อมูลยังถูกตีกรอบให้เป็นเพียงหน้าที่ของผู้บริหารหรือทีม Business ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ซึ่งเป็นความท้าทายขององค์กรที่จะต้องวางรากฐานให้บุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ข้อมูล ทั้งในด้านของการใช้เครื่องมือและการวิเคราะห์ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาวและปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างยั่งยืน

       ปัญหาที่ 3: การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบเก่าให้เป็น ‘องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล’ ต้องใช้เวลามากถึง 2-3 ปี
       จากข้อมูลสถิติของ NewVantage Partners ปี 2022 พบว่า 60% ของบริษัทต้องใช้เวลา 2-3 ในการเปลี่ยนเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งในประเทศไทยเองก็พบปัญหาจากการทำ Big Data ในรูปแบบเดิม คือเมื่อองค์กรต้องการรวบรวม จัดการ วิเคราะห์ ประมวลผล หรือนำข้อมูลไปใช้นั้นจะต้องผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อน โดยแต่ละขั้นตอนก็มีการใช้เครื่องมือในการจัดการที่ต่างกัน บวกกับต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้ามาช่วย ซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดปัญหาความซับซ้อนของการจัดการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล ทำให้กว่าที่องค์กรจะทำโปรเจค Big Data ได้สำเร็จนั้นต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถขององค์กรในการแข่งขันทางธุรกิจ
       ปัญหาอื่น ๆ:
      •   องค์กรมีข้อมูลมหาศาลอยู่ในมือ แต่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพ
      •   การเข้าถึงข้อมูลถูกจำกัดเพียงแค่ผู้บริหาร ทีม IT หรือทีม Business เท่านั้น ไม่ใช่บุคลากรทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานข้อมูลได้ด้วยตนเอง
      •   ไม่มีการแชร์ข้อมูลระหว่างแผนกในองค์กรและไม่มีการใช้เครื่องมือที่รองรับการแชร์ข้อมูลระหว่างกัน
      •   องค์กรมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบ กระจัดกระจาย ทำให้พลาดข้อมูลบางอย่างหรือไม่รู้ใครมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง ซึ่งอาจทำให้พลาดโอกาสที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลเหล่านั้น
      •   องค์กรขาดพนักงานที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล

       จากปัญหาทั้งหมดทำให้การทำ Big Data ถูกจำกัดอยู่แค่ธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งบางองค์กรต้องล้มเลิกโปรเจคไป หรืออาจใช้เวลานานเกินไปจนสูญเสียค่าใช้จ่ายและสร้างภาระงานให้กับบุคลากร ซึ่งนั่นคือความท้าทายที่ทุกองค์กรต้องพยายามก้าวข้ามไป เพราะ Big Data คือเทคโนโลยีสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้ องค์กรจึงต้องมองหาเทคโนโลยี โซลูชัน และวิธีการจัดการที่ได้ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปต่อยอดทางธุรกิจและพร้อมรับมือทุกการแข่งขันที่ดุเดือดในโลกดิจิทัล

       Blendata Enterprise – Simplify Big Data Platform ช่วยธุรกิจก้าวข้ามความท้าทายในการใช้ Big Data ด้วยระบบที่ตอบโจทย์ทุกขั้นตอนการจัดการ Big Data ตั้งแต่รวบรวมข้อมูล จนถึงการนำข้อมูลไปใช้ ในแบบ Code-free พร้อมจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่แบบ Real-time ช่วยเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจพร้อมสำหรับทุกการแข่งขันด้วยเวลาที่รวดเร็ว ลดเวลาและลดความซับซ้อนในการเข้าถึงข้อมูล แม้ผู้ใช้งานไม่มีความรู้ด้าน IT หรือ Big Data ให้ทุกคนในองค์กรสามารถใช้งานข้อมูลได้อย่างง่ายดายผ่านหน้าเว็บ Browser ด้วยราคาที่สามารถจับต้องได้ ลดการลงทุนทางด้านบุคลากรเทคนิคเฉพาะด้าน ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ไลเซนส์ และการบำรุงรักษา ช่วยให้องค์กรปรับเปลี่ยนสู่การเป็น Data-Driven Organization ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการรวบรวมทุกฟังก์ชันในการจัดการ Big Data ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว แบบ All-in-one อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูล Big Data ที่มีอยู่ในมือไปต่อยอดเพื่อยกระดับธุรกิจในด้านอื่น ๆ ได้อย่างอิสระ

       ขอบคุณข้อมูลจากคุณกัน ณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ CEO & Co-Founder ของ Blendata ที่ได้รับเชิญให้เป็น Speaker ในงาน G-Able Technology Enabler โดยร่วมพูดคุยและให้ความรู้ในหัวข้อ Why Big Data is More Painful than Stepping on a Lego เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

Relate Contents

Update big data knowledge, analyse data, trends, and highlight news

Blendata จับมือ Get On ผสานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง ยกระดับบริการและเทคโนโลยีด้าน Big Data ครบวงจร
เบลนเดต้า (Blendata) บริษัท Deep Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผย Blendata ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Get On Technology ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้าน IT Transformation ในระดับองค์กร ตัวแทนจำหน่าย Dell Technologies ในประเทศไทย ตั้งเป้าหมายพัฒนาบริการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Big Data
Blendata จับมือ Get On ผสานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ประสิทธิภาพสูง ยกระดับบริการและเทคโนโลยีด้าน Big Data ครบวงจร
เบลนเดต้า (Blendata) บริษัท Deep Tech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผย Blendata ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ Get On Technology ผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้าน IT Transformation ในระดับองค์กร ตัวแทนจำหน่าย Dell Technologies ในประเทศไทย ตั้งเป้าหมายพัฒนาบริการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Big Data
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 ทำความรู้จักทีม Product แบบไม่มีกั๊ก!
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 - EP นี้ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับทีม Product หรือทีม Developer ของ Blendata พร้อมเปิดเทคโนโลยีเบื้องหลังการพัฒนา Big Data Platform ที่ทำให้ Developer ได้พัฒนาสกิลแบบจัดเต็ม เทคโนโลยีที่ Blendata ใช้พัฒนา Product จะมีความน่าสนใจแค่ไหน ไปลุยกันเลย!
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 ทำความรู้จักทีม Product แบบไม่มีกั๊ก!
เจาะลึกการทำงาน @Blendata EP.1 - EP นี้ จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับทีม Product หรือทีม Developer ของ Blendata พร้อมเปิดเทคโนโลยีเบื้องหลังการพัฒนา Big Data Platform ที่ทำให้ Developer ได้พัฒนาสกิลแบบจัดเต็ม เทคโนโลยีที่ Blendata ใช้พัฒนา Product จะมีความน่าสนใจแค่ไหน ไปลุยกันเลย!
แชร์ประสบการณ์ฝึกงานสาย Data สุดเข้มข้น พร้อม Moment ประทับใจ ที่ทำให้ ‘น้องโฟล์ค’ เลือกเริ่มต้นชีวิตการทำงานจริงกับ Blendata!
สวัสดีครับทุกคน ผมชื่อวศิน จงเจริญกิจ หรือโฟล์ค ทำงานที่ Blendata ในตำแหน่ง Data and analytics engineer ครับ ใน Blog นี้ผมก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ทำงานที่ Blendata ของผมที่เริ่มตั้งแต่การเข้ามาเป็นนักศึกษาฝึกงาน จนถึงการเป็นพนักงานประจำเต็มตัวครับ
แชร์ประสบการณ์ฝึกงานสาย Data สุดเข้มข้น พร้อม Moment ประทับใจ ที่ทำให้ ‘น้องโฟล์ค’ เลือกเริ่มต้นชีวิตการทำงานจริงกับ Blendata!
สวัสดีครับทุกคน ผมชื่อวศิน จงเจริญกิจ หรือโฟล์ค ทำงานที่ Blendata ในตำแหน่ง Data and analytics engineer ครับ ใน Blog นี้ผมก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ทำงานที่ Blendata ของผมที่เริ่มตั้งแต่การเข้ามาเป็นนักศึกษาฝึกงาน จนถึงการเป็นพนักงานประจำเต็มตัวครับ

Relate Contents

Update big data knowledge, analyse data, trends, and highlight news

Drive your business with data
Drive your business with data
Discover hidden opportunities within your data.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.