Search for Blendata

Blendata แนะ 4 ขั้นตอน จัดการข้อมูลภายในองค์กร ไขกุญแจความสำเร็จยุค Data Driven

Blendata แนะ 4 ขั้นตอน จัดการข้อมูลภายในองค์กร ไขกุญแจความสำเร็จยุค Data Driven

Share on facebook
Share on linkedin

       ความท้าทายของธุรกิจในยุค Data driven ที่มุ่งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำหรืออยู่รอดให้ได้ในภาวะการแข่งขันที่ดุเดือด ท่ามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน คือความสามารถในการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากทุกระบบ ทุกภาคส่วน ทั้งข้อมูลจากออนไลน์และออฟไลน์ จากระบบหน้าบ้านและหลังบ้าน (Back office) มาบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ให้กลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการวางกลยุทธ์และการตัดสินใจ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร ด้วยการนำเอาข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ (Business operation efficiency) ช่วยลดเวลาการทำงาน ลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน ทั้งยังช่วยลดต้นทุนให้กับองค์กร รวมทั้งการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ การพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ตลอดจนการพัฒนาแคมเปญการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย หรือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ผลักดันองค์กรให้สามารถเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค นำมาซึ่งผลสัมฤทธิ์ในด้านการเพิ่มรายได้ ความพึงพอใจของผู้บริโภค และผลการดำเนินงานที่ดีอย่างยั่งยืนต่อธุรกิจ

 

       ปัจจุบันองค์กรส่วนมากที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำ เป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจ (Data driven) แต่ในขณะเดียวกันหลายองค์กรก็ยังประสบกับอุปสรรค (Pain Point) ในการปรับตัวให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ด้วยการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (IT Infrastructure) จำนวนข้อมูลมากมาย (Big Data) ที่เกิดขึ้นในทุกวินาที ทำให้การบริหารจัดการมีความยุ่งยากซับซ้อน หาจุดเริ่มต้นของการจัดการข้อมูลไม่ได้ ใช้ระยะเวลาที่นาน ไม่ทันกับสถานการณ์การแข่งขัน กำหนดทิศทางสวนทางความต้องการของตลาด หรือแม้แต่การขาดบุคลากรเฉพาะทาง ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมไปถึงขาดงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล

 

       ทั้งนี้จากการศึกษาตลาดวิเคราะห์บิ๊กดาต้าจาก BARC พบองค์กรสามารถเก็บผลประโยชน์จากบิ๊กดาต้าพร้อมต่อยอดธุรกิจ โดย 69% พบว่าบิ๊กดาต้าช่วยเพิ่มโอกาสการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ดีขึ้น ขณะที่ 54% พบว่าสามารถควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานและสร้างความเข้าใจกับผู้บริโภคที่ดีขึ้น และ 47% พบว่าบิ๊กดาต้าช่วยการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายรับ และผลกำไรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8% ในขณะที่ต้นทุนลดลง 10%

       เพื่อช่วยขับเคลื่อนทุกองค์กรให้ก้าวข้ามช่วงภาวะวิกฤต ควบคู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้สำเร็จตามเป้าหมาย Blendata แนะนำ 4 ขั้นตอน ซึ่งเป็นวิธีในการนำข้อมูลมาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบดังกล่าว ด้วยการดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ ค้นหาซึ่งผลลัพธ์ที่แท้จริง ชี้ทิศทาง สร้างโอกาสทางการแข่งขัน สู่การเติบโตทางธุรกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้ยังเป็น 4 ขั้นตอนที่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลแต่ยังไม่มีแนวทางในการเริ่มต้น ขั้นตอนเบื้องต้นดังกล่าวอาจช่วยกำหนดทิศทางการต่อยอด พัฒนาโครงสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งได้ในปัจจุบันและอนาคต

 

  1. การประเมินเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในองค์กร ว่าข้อมูลเบื้องต้นประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง และข้อมูลดังกล่าวถูกจัดเก็บไว้ที่ใด เพราะทุกข้อมูลมีความสำคัญกับธุรกิจ นอกจากข้อมูลการขาย ข้อมูลการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และข้อมูลในคลังสินค้าแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับคำร้องเรียนจากลูกค้า การสำรวจ บันทึกการปฏิบัติการต่าง ๆ ทั้งจากรายการบันทึกการดำเนินงาน (Operational log) แอปพลิเคชัน (Application) รายการบันทึกโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure log) และข้อมูลพฤติกรรมต่าง ๆ ต่างมีความสำคัญไม่แพ้กัน
  1. วางแผนและกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน ควรนำผลจากการประเมินเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในองค์กรมาศึกษาหารือจากมุมมองทางธุรกิจ โดยยังไม่ต้องคำนึงถึงมุมมองหรือข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและเทคนิคต่าง ๆ เพื่อดูว่าข้อมูลที่มีอยู่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา และเพิ่มศักยภาพในด้านใดได้บ้าง หรือสามารถช่วยในการบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร เพื่อกำหนดทิศทาง วางโรดแมป โดยนำข้อมูลมาใช้ทั้งแบบที่นำไปใช้ได้ผลในทันที และแบบนำไปใช้ในระยะยาว (Long-term win) ไม่เช่นนั้นแล้วข้อมูลที่มีอยู่จะกลายเป็นเพียงถังเก็บข้อมูลอีกแหล่งที่ใช้งานไม่ได้ หรือที่เรียกว่า Swamp of Data
  1. เลือกกำหนดเป้าหมายแรกแบบที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้และเห็นผลสำเร็จทันที หรือที่เรียกว่า Quick win และเร่งดำเนินการให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด ตั้งแต่ต้นจนสำเร็จแบบ end-to-end จากข้อมูลจนถึงผลลัพธ์ที่ใช้ในทางธุรกิจได้ โดยการทำ Big data และ Data analytics เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญ มากกว่าเทคโนโลยีที่ใช้งาน ดังนั้นจึงควรเลือกทำโครงการที่มีผลลัพธ์วัดผลได้ชัดเจนทางธุรกิจ เช่น เพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operation excellence) หรือการปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า และควรจะทำให้เสร็จให้เร็วที่สุด เพื่อวัดผล และตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยอาจนำหลักระเบียบวิธี “Agile” มาใช้งาน
  1. ผลักดันและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ แม้ทุกองค์กรจะตระหนักกันดีอยู่แล้วว่าข้อมูลนั้นมีความสำคัญมากเพียงใดในยุค Data Driven แต่จากผลการศึกษาของ Sigmacomputing.com พบว่าบริษัทเพียง 14% เท่านั้น ที่พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งพนักงานยังคงขาดความรู้และความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจอีกด้วย ดังนั้นจึงควรผลักดันและส่งเสริมให้พนักงานทุกฝ่ายและทุกระดับในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ข้อมูล ทั้งในด้านของการใช้เครื่องมือ (Tools) และการวิเคราะห์ (Analytics) เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในทุกขั้นตอนของการทำงาน ถือเป็นการวางฐานที่แข็งแรงและสร้างองค์กรให้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างแท้จริง เป็นการสร้างการทำงานที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว มิใช่ทำงานเป็นโครงการแล้วจบไป

       การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเป็นกลยุทธ์ที่อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งจะช่วยให้เป้าหมายขององค์กรสำเร็จได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ ให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันและให้พนักงานทุกฝ่ายในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เท่าทันกับภาวการณ์แข่งขัน ค้นหาตัวแปรหลัก ส่งสัญญาณให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าหรือบริการตอบโจทย์ผู้บริโภค อันจะนำมาซึ่งชัยชนะในการแข่งขันการตลาดและสร้างกำไรในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ การดำเนินธุรกิจของทุกฝ่ายในองค์กร การกำหนดกลยุทธ์บริหารการตลาดที่รวมถึงการเพิ่มคุณภาพของสินค้าและบริการ การขยายช่องทางหรือเครือข่ายในการกระจายสินค้า การกำหนดราคาสินค้าหรือบริการที่สามารถแข่งขันได้ การสร้างแบรนด์ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เป็นต้น อันนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่กับการเพิ่มรายได้ เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!
แชร์ความรู้
3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
กิจกรรม
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!
แชร์ความรู้
3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แชร์ความรู้
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
กิจกรรม
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
แชร์ความรู้
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!
แชร์ความรู้
3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
กิจกรรม
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!
แชร์ความรู้
3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แชร์ความรู้
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
กิจกรรม
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
แชร์ความรู้
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!
แชร์ความรู้
3 ตำแหน่งงาน สาย Data ที่กำลังมาแรง!
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
กิจกรรม
เปิดตัว Blendata แพลตฟอร์ม Big Data เจนฯใหม่ ตอบสนองทุกความต้องการของธุรกิจ ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่า ครั้งแรกในประเทศไทย
3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!
แชร์ความรู้
3 ปัญหาหลัก ในการทำ Big Data ที่องค์กรต้องเจอ!
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แชร์ความรู้
Blendata Enterprise แพลตฟอร์มบริหารจัดการ Big Data แบบครบวงจร ช่วยธุรกิจและองค์กรให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ‘Big Data’ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
กิจกรรม
Blendata ผนึก AIS 5G เปิดบริการแพลตฟอร์ม Big Data อัจฉริยะ AIS Big Data as a Service บนระบบ Cloud ชูลดเวลา ประหยัดต้นทุน ปลอดภัยสูง
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง
แชร์ความรู้
ยุค Society 5.0 คืออะไร? เทคโนโลยีจะมีบทบาทกับชีวิตมากแค่ไหน? ทำไม? ธุรกิจต้องเร่งปรับตัว ตั้งรับการเปลี่ยนแปลง

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.