Blendata จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ มุ่งยกระดับการศึกษาไทยด้าน Big Data และ AI สู่ความยั่งยืนยุคดิจิทัล

Blendata จับมือ ม.ธรรมศาสตร์ มุ่งยกระดับการศึกษาไทยด้าน Big Data และ AI สู่ความยั่งยืนยุคดิจิทัล

October 6, 2023

       เบลนเดต้า (Blendata) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าสร้างบุคลากรและนวัตกรรมด้าน Big Data และ AI ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ เชื่อมโยงกับภาคการศึกษา ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนับสนุนโครงการวิทยานิพนธ์และโครงการวิจัย จัดบรรยายเพื่อแบ่งปันความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษา เปิดโอกาสให้เข้าทำงาน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและทุนการศึกษา มุ่งยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี Big Data และ AI สู่การสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

      นายณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด กล่าวว่า Blendata ในฐานะผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี Big Data และ AI ที่โลดแล่นอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี Big Data มาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มที่ Big Data ได้เข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจในประเทศไทยอย่างมาก Blendata เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรด้าน Big Data และ AI ออกไปตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานยุคดิจิทัล เนื่องจากประเทศไทยยังคงขาดแคลนบุคลากรที่มีความชำนาญด้านนี้ ทำให้การพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องและการนำข้อมูลขนาดใหญ่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและธุรกิจอาจยังมีข้อจำกัด การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการยกระดับเทคโนโลยีด้าน Big Data และ AI คือหนึ่งในภารกิจและเป้าหมายการสร้าง Ecosystem ของ Blendata เพื่อขยายรากฐานที่แข็งแกร่ง ผ่านการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่จากภาคธุรกิจ

       “Blendata ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยมาเป็นแกนหลักร่วมขับเคลื่อน โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจเดียวกันในการส่งเสริมการศึกษาไทยให้สามารถสร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้าน Big Data และ AI ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการพัฒนานวัตกรรมต่อไป โดยได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเดินหน้าสร้างบุคลากรและนวัตกรรมด้าน Big Data และ AI ด้วยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ โดยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีโอกาสได้รับประสบการณ์จริงผ่านการทำวิทยานิพนธ์และการวิจัย การบรรยายพิเศษ การฝึกงานและการเข้าทำงาน รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและทุนการศึกษา เพื่อเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนธุรกิจและประเทศให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล และสร้างโอกาสแรงงานคุณภาพออกไปตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอีกด้วย” นายณัฐนภัสกล่าว

       ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมุ่งยกระดับการศึกษาด้านเทคโนโลยี Big Data และ AI ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้

  1. สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ โดยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Big Data และ AI ซึ่งบุคลากรของ Blendata ประกอบไปด้วยทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Developer) และทีมผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่พร้อมใช้ประสบการณ์ทำงานจริงกับภาคอุตสาหกรรมมาช่วยให้คำปรึกษาและแบ่งปันประสบการณ์กับอาจารย์และนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
  2. สนับสนุนและร่วมมือในการทำวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Big Data และ AI เพื่อค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ และมุมมองเชิงลึกที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้
  3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยี Big Data และ AI เช่น กิจกรรม Hackathon รวมทั้งพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
  4. บรรยายพิเศษจากบุคลากรของ Blendata ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทำงานด้าน Big Data และ AI โดยตรงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
  5. สนับสนุนตำแหน่งงานแก่บัณฑิตที่มีความสนใจทำงานด้าน Big Data และ AI ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น
  6. สนับสนุนการฝึกงานสำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี Big Data และ AI

       ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีพันธกิจสำคัญที่ต้องการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้เทคโนโลยีด้านข้อมูลมหัตหรือบิ๊กเดต้า (Big data) เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการข้อมูลยุคปัจจุบันซึ่งปริมาณมหาศาลและอยู่ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์และจัดแสดง Geospatial data เพื่อสนับสนุนการวางแผนป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งเล็งเห็นถึงศักยภาพของ Blendata บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้าน Big Data และ AI เทคโนโลยีสัญชาติไทยที่พัฒนาโดยคนไทย 100% โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมมากมายของ Blendata จะสามารถยกระดับบุคลากรของไทยให้มีความสามารถทัดเทียมกับระดับนานาชาติได้

       จากความร่วมมือในครั้งนี้ Blendata และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรด้าน เทคโนโลยี Big Data และ AI ที่มีคุณภาพและพร้อมเข้าสู่ตลาดทำงาน ด้วยการเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของบุคลากรไทยที่ยังขาดแคลนความรู้ด้านนี้ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะส่งเสริมและพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานระดับโลก มั่นใจเทคโนโลยี Big Data และ AI จะกลายเป็นแหล่งกำเนิดนวัตกรรมและเสริมสร้างศักยภาพในวงการเทคโนโลยีของไทยในยุคปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

Relate Contents

Update big data knowledge, analyse data, trends, and highlight news

Blendata ชี้เทคโนโลยี Traditional AI vs Generative AI เลือกแนวทางไหนคุ้มค่ากับองค์กรมากที่สุด
เบลนเดต้า (Blendata) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผยเทรนด์ Generative AI มาแรง ภาคธุรกิจตื่นตัวเตรียมประยุกต์​ใช้ในหลายด้าน Blendata มองระยะแรกองค์กรอาจเจอปัญหาค่าใช้จ่ายสูงและตัวเลือกผู้ให้บริการในตลาดยังมีน้อย
Blendata ชี้เทคโนโลยี Traditional AI vs Generative AI เลือกแนวทางไหนคุ้มค่ากับองค์กรมากที่สุด
เบลนเดต้า (Blendata) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ เผยเทรนด์ Generative AI มาแรง ภาคธุรกิจตื่นตัวเตรียมประยุกต์​ใช้ในหลายด้าน Blendata มองระยะแรกองค์กรอาจเจอปัญหาค่าใช้จ่ายสูงและตัวเลือกผู้ให้บริการในตลาดยังมีน้อย
Blendata บริษัทซอฟต์แวร์ Big Data สัญชาติไทย เข้าลงทุน Opsta ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี DevSecOps ตั้งเป้ายกระดับเทคฯไทยรองรับยุค AI Transformation
เบลนเดต้า (Blendata) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ ในเครือของกลุ่มบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) (SET:GABLE) ประกาศเข้าลงทุนในบริษัท ออพซ์ตา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Opsta ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี DevSecOps โดยเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับเทคโนโลยีไทย ผสานรวมความสามารถ Big Data, AI และ DevSecOps รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค AI Transformation ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้า ผลักดันการเติบโต แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพิ่มทักษะบุคลากร เพื่อให้บริการโซลูชันด้านการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ DevSecOps แบบครบวงจรด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
Blendata บริษัทซอฟต์แวร์ Big Data สัญชาติไทย เข้าลงทุน Opsta ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี DevSecOps ตั้งเป้ายกระดับเทคฯไทยรองรับยุค AI Transformation
เบลนเดต้า (Blendata) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data อัจฉริยะ ในเครือของกลุ่มบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) (SET:GABLE) ประกาศเข้าลงทุนในบริษัท ออพซ์ตา (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Opsta ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี DevSecOps โดยเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับเทคโนโลยีไทย ผสานรวมความสามารถ Big Data, AI และ DevSecOps รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค AI Transformation ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้า ผลักดันการเติบโต แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเพิ่มทักษะบุคลากร เพื่อให้บริการโซลูชันด้านการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ DevSecOps แบบครบวงจรด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
Blendata นำเทคโนโลยี Big Data ไทย คว้ารางวัลระดับนานาชาติจาก APICTA 2023 ดันเทคโนโลยีไทยก้าวสู่ระดับโลก
เบลนเดต้า (Blendata) นำแพลตฟอร์ม Blendata Enterprise เทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data ครบวงจรสัญชาติไทย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 บนเวทีระดับประเทศ TICTA - Thailand ICT Awards 2023 หลังเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันต่อในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และได้คว้ารางวัล Merit Award ในระดับนานาชาติจากเวที APICTA - The Asia Pacific ICT Alliance Awards 2023 ณ ประเทศฮ่องกง ในประเภท Business Services สาขาย่อย ICT Services Solutions เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติที่รวมตัวแทนจากประเทศในเอเชียแปซิฟิก เพื่อค้นหาสุดยอดเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมและธุรกิจ ชูจุดเด่นแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่แก้ปัญหาด้าน Big Data ขององค์กรธุรกิจได้จริง ใช้งานง่าย สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันต่อการแข่งขันธุรกิจโลกดิจิทัล
Blendata นำเทคโนโลยี Big Data ไทย คว้ารางวัลระดับนานาชาติจาก APICTA 2023 ดันเทคโนโลยีไทยก้าวสู่ระดับโลก
เบลนเดต้า (Blendata) นำแพลตฟอร์ม Blendata Enterprise เทคโนโลยีบริหารจัดการ Big Data ครบวงจรสัญชาติไทย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 บนเวทีระดับประเทศ TICTA - Thailand ICT Awards 2023 หลังเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันต่อในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และได้คว้ารางวัล Merit Award ในระดับนานาชาติจากเวที APICTA - The Asia Pacific ICT Alliance Awards 2023 ณ ประเทศฮ่องกง ในประเภท Business Services สาขาย่อย ICT Services Solutions เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติที่รวมตัวแทนจากประเทศในเอเชียแปซิฟิก เพื่อค้นหาสุดยอดเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมและธุรกิจ ชูจุดเด่นแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่แก้ปัญหาด้าน Big Data ขององค์กรธุรกิจได้จริง ใช้งานง่าย สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันต่อการแข่งขันธุรกิจโลกดิจิทัล

Relate Contents

Update big data knowledge, analyse data, trends, and highlight news

Drive your business with data
Drive your business with data
Discover hidden opportunities within your data.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

We use cookie to give you the best online experience Please let us know if you agree to all of these cookie.

©2021 Blendata. All right reserved.

©2021 Blendata. All right reserved.